Disclaimer en Privacy & Cookie Statement

Disclaimer en Privacy & Cookie Statement

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van DeltaRisk B.V. Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
DeltaRisk B.V. doet haar uiterste best er zorg voor te dragen dat de informatie die op de website getoond en verstrekt wordt geen fouten bevat. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle informatie foutloos is. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de website zijn daarom ook voor eigen rekeningen en op eigen risico.

Wanneer u ergens een fout tegen komt waarderen wij het ten zeerste als u ons daarover inlicht.

Rechten 

DeltaRisk B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten, zo ook auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site is gepubliceerd. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen zonder schriftelijke toestemming van DeltaRisk B.V.

Wijzigingen
DeltaRisk B.V. mag de informatie op de website, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Ons advies luidt om regelmatig te controleren of de informatie op de website gewijzigd is.

Privacy & Cookie Statement

DeltaRisk B.V., gevestigd te Assen, is verwerker van door u aangeleverde persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Website: www.deltarisk.nl
Adres: Dr. Nassaulaan 5 9401 HJ Assen 
Telefoonnummer: 06-10000308
 
Ton van Herwaarden is de Functionaris Gegevensbescherming van DeltaRisk B.V. Hij is te bereiken via info@deltarisk.nl
 
DeltaRisk B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam, geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
DeltaRisk B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten bij je af te leveren
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
DeltaRisk B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens zolang er een overeenkomst bestaat tussen jou en DeltaRisk.
 
Delen van persoonsgegevens met derden.
DeltaRisk B.V. deelt jouw persoonsgegevens met een hosting partij ter uitvoering van de overeenkomst. Met het bedrijf dat je gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DeltaRisk B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
DeltaRisk B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DeltaRisk B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deltarisk.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . DeltaRisk B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
DeltaRisk B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@deltarisk.nl