Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DeltaRisk BV en de cursist als weergegeven op het inschrijfformulier.

 

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
a.    Het opleidingsinstituut: DeltaRisk BV te Assen.
b.    De cursist: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven of door werkgever heeft laten inschrijven voor één van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen.
c.    De studiegids of website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.
d.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.
e.    Examen: een officiële toets, waardoor een (deel van een) opleiding wordt afgerond. De vorm van een examen kan zijn: theoretische toets, praktijktoets, portfoliobeoordeling, proeve van bekwaamheid en/of assessment.

 

2. DE OPLEIDING
a.    De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding, waarvoor een examen mogelijk is, is afgestemd op de eisen van de examen afnemende instantie. Indien deze eisen worden gewijzigd, dan zal de opleiding daaraan worden aangepast.
b.    Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat in de studiegids/website.


3. DE OVEREENKOMST TUSSEN HET OPLEIDINGSINSTITUUT EN DE CURSIST
a.    De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
b.    De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

 

4. KOSTEN VAN DE OPLEIDING
Aan de opleiding zijn onder één of meer van de navolgende kosten verbonden:
a.    Lesgeld: het opleidingsinstituut bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit in de studiegids/website.
b.    Leermiddelen en materialen: het opleidingsinstituut bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten en werkmateriaal en vermeldt deze in de studiegids/website.
c.    Examengeld: kosten welke verband houden met het afleggen van een examen. Indien de cursist zich heeft aangemeld voor een examen is het volledige examengeld altijd bij vooruitbetaling verschuldigd.

 

5. BETALING VAN HET LESGELD
a.    Het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
b.    Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.
c.    Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is, zonder uitzondering, het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
d.    In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie art. 7.f) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.

 

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET ANNULEREN VAN DE OPLEIDING
Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:
a.    Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven.
b.    Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 10% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
c.    Bij annulering tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 25% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
d.    Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. 
e.   Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.


7. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
a.    De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
b.    Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
c.    De cursist heeft in geval van ontbinding overeenkomstig lid b recht op kosteloze terugbetaling van wat hij/zij al heeft betaald. Het opleidingsinstituut betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
d.    Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid b bestaat, als het onderwijs door het opleidingsinstituut met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
e.    Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
f.    Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het opleidingsinstituut of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

 

8. INVORDERING VAN HET LESGELD
Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

 

9. MATERIALEN
Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID
a.    Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

 

11. LESTIJDEN EN PLAATS
a.    Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een eventuele gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.
b.    Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.
c.    Met eventuele vakantieperiodes wordt bij de vaststelling van data rekening gehouden. .

 

12. EXTRA LESSEN VOOR EEN HEREXAMEN
Indien een cursist voor een examen is afgewezen zal het opleidingsinstituut voor het volgen van herhalingslessen kosten aan de cursist in rekening brengen. De cursist dient deze kosten te voldoen, alvorens de extra lessen aanvangen.

 

13. AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.

 

14. HUISREGELS
a.    De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
b.    De cursist verbindt zich al het opgegeven huiswerk, zowel theoretisch als praktisch, naar behoren te maken.
c.    Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut.
d.    De cursist dient de werkplek schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de leslokalen.
e.    Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.

 

15. GESCHILLEN
Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen het DeltaRisk en de cursist, kan een klacht hierover aan de directie van het opleidingsinstituut worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. 
Indien het opleidingsinstituut en de cursist niet tot een oplossing komen, doet het opleidingsinstituut een voorstel voor inschakeling van een onafhankelijke mediator.

 

16. STUDIEGIDS
Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de studiegids voorbehouden.

 

17. PERSOONSGEGEVENS, PRIVACY & GEHEIMHOUDING
De cursist voorziet DeltaRisk van alle gegevens, waarvan DeltaRisk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding. DeltaRisk behandelt de gegevens van de cursist volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. DeltaRisk zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.
DeltaRisk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft medegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, DeltaRisk verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.